АДВОКАТСКА КАНТОРА – КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА  
 

Начало
За нас
Дейността на кантората
Публикации

 

За контакти
 

Адрес: гр.София, ул.”Кърниградска” №6 ет.3,

Tel:+359 2 981 32 88,
GSM: +359 888 695 234
email: k.bobeva@abv.bg

 


Дейности на кантората  

 

Търговско право

  1. Регистрация и промяна в правния статут на търговци, респ. търговски дружества, граждански дружества, кооперации;.

  2. Регистрация и промяна в правния статут на сдружения с нестопанска цел, фондации, партии;

  3. Регистрации на клонове и на търговски представителства на чуждестранни юридически лица;

  4. Сливане, вливане, отделяне и разделяне на търговски дружества, включително придобиване и отчуждаване на дялове, акции и търговски предприятия, както и промяна на правноорганизационната форма на търговските дружества;

  5. Консултиране при водене на преговори и сключване на договори за финансиране (банков кредит, финансов и оперативен лизинг), както и на всички други търговски сделки;

  6. Процесуално представителство при процедура по несъстоятелност и оздравяване на предприятия;

  7. Правна консултации при сключването на сделки с търговски предприятия, включително  подготвя всички необходими за това документи;  

  8. Консултации по приватизационни сделки и постприватизационни проблеми;

  9. Процесуално представителство по търговски дела /при изключване на съдружник, при различни спорове между съдружници/;

  10. Изготвяне на анализ на правното състояние на търговско дружество.

Забележка: Анализ на правно състояние на търговско дружество трябва да бъде извършен при  сключване на сделки за придобиване на акции и  дружествени дялове от друго юридическо лице от страна на клиент, при продажба на търговско предприятие и при извършване на апортни вноски.

 

 

  Сфери на дейност
· Търговско право
· Вещно право
· Облигационно право
· Интелектуалната собственост
· Административно право
· Семейно и наследствено право
· Данъчно право
· Трудово и осигурително право


начало | назад | горе
Copyright © 1997 -2008. КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА. Всички права запазени.