АДВОКАТСКА КАНТОРА – КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА  
 

Начало
За нас
Дейността на кантората
Публикации

 

За контакти
 

Адрес: гр.София, ул.”Кърниградска” №6 ет.3,

Tel:+359 2 981 32 88,
GSM: +359 888 695 234
email: k.bobeva@abv.bg

 


Публикации

 

Сп. “Търговско право” кн.2/2000г.
Новият правен режим регламентиращ дейността на обменните бюра и финансовите къщи

Сп. “Търговско право” кн.3/2000г.
Собственост и ползване на водите и водостопанските системи и съоръжения според новия закон за водите

Сп. “Търговско право” кн.4/2000г.
Някои особености на новия правен режим регламентиращ дейността на инвестиционните посредници

Сп. “Търговско право” кн.6/2000г.
Правен режим на ипотечните облигации

Сп.”Български законник” кн.10/2000г.
Инвестиционното дружество според закона за публичното предлагане на ценни книжа

Сп.”Български законник” кн.12/2000г.
Някои кратки бележки по подов последното изменение на Търговския закон

Сп.”Български законник” кн.4/2001г.
Изисквания към дейността на управляващите дружества съгласно подзаконовата нормативна уредба

Сп.”Български законник” кн.6/2001г.
Правен статут на фондациите съгласно закона за юридическите лица с нестопанска цел

Сп. “Собственост и право” кн.3/2001г.
Някои проблеми във връзка с прилагане на §6а от ПЗР НА ЗППДОБП

Сп.”Пазар и право”кн.6/2001г.
Непарична вноска в търговско дружество (апорт)

Сп.Пазар и право кн. 12/2001г.
Правен режим на клона съгласно действуващото законодателство

В. “Пари”/2000г.
Изисквания на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа

В. “Пари”/2001г.
Някои кратки бележки по подов последното изменение на Търговския закон – препечатано от сп.”Български законник”

В. “Пари”/2001г.
При смърт на съдружник в дружество с ограничена отговорност, какви са правните възможности на неговите наследници?

В. “Пари”/2001г.
Какви са правните възможности за изключване на съдружник в събирателно дружество?

В. “Пари”/2001г.
Съпоставка между едноличен търговец и еднолично търговско дружество – дружество с ограничена отговорност и акционерно дружество

В. “Пари”/2001г.
Прекратяване на членство в дружество с ограничена отговорност по волята на съдружник

В. “Пари”/2001г.
Изискванията към дейността на инвестиционните дружества съдържащи се в подзаконовата нормативна уредба В. “Пари”/2001г. Факторинг

В. “Пари”/2001г.
Какви са правните възможности на собственика учредил безсрочно право на ползване в случаите когато то се упражнява по начин който уврежда вещта?

В.Пари/2001г.
Облекчен режим на приватизация на лечебните заведения с общинско участие на територията на гр.София

В.Пари/2001г.
Забраната за извършване на конкурентна дейност по отношение на съдружника – правна уредба

В.Пари/2001г.
Изключване на съдружник в дружество с ограничена отговорност поради не изпълнение на имуществени задължения

В.Пари/2001г.
Когато съдружник в дружество с ограничена отговорност прехвърли своя дял на трето лице със съгласието на Общото събрание, третото лице имали права върху активите на дружеството?

В.Пари/2001г.
Някои въпроси, които поставя прекратяването на договора за концесия

В.Пари/2001г.
Какво според българското законодателство е чуждестранна инвестиция?

В.Пари/2001г. Правен режим на търговския представител

В.Пари/2001г.
Правен режим на търговския пълномощник

В.Пари/2001г.
Правно положение на прокуриста

В.Пари/2001г.
Правно положение на търговския посредник

 

 

  Сфери на дейност
· Търговско право
· Вещно право
· Облигационно право
· Интелектуалната собственост
· Административно право
· Семейно и наследствено право
· Данъчно право
· Трудово и осигурително право


начало | назад | горе
Copyright © 1997 -2008. КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА. Всички права запазени.